Avgifter & regler

 

 

FAKTURERING

 

 • Närmare information om bl.a. avgifter och annullering under fliken ”Regler”.
 • Höst- och vårterminen faktureras skilt. Anmälan gäller dock hela läsåret.
 • Primära faktureringssättet är per e-post, som är avgiftsfritt. Pappersfaktura 2 €.
 • Terminsavgift i rater (två/tre rater): 5 € / tilläggsrat.
 • Då terminsavgifterna beräknas är den första lektionen alltid den längsta lektionen i elevens timval.
 • Familjerabatten på 5 % beräknas för varje person som deltar från samma hushåll. Familjerabatten gäller endast lektioner som pågår hela läsåret (inte intensivkurser, eller 10 x kurser).
 • Rabatten för tilläggslektioner (20 %) finns färdigt inberäknad i tabellen ovan.
 • Vid betalning av vuxnas lektioner kan man även använda motions- och kultursedlar. Meddela i samband med anmälan vilka och hur många sedlar som används.
 • Rabatterna gäller inte intensivkurser.

 

FRIELEVSPLATSER

 

 • DANSFADDER-frielevsplatser. Beviljas inte för småbarnslektioner.
  Ansökan görs med fritt formulerat brev per e-post senast den 30.9.2023 till adressen kati@loviisantansiopisto.fi.
 • Närmare information och förfrågningar: rektor Kati Kivilahti-Fagerudd

tel. + 358 50 592 1393; kati@loviisantanssiopisto.fi

 

 

 

 

LOVISA DANSINSTITUTS UTBILDNINGSREGLER

Vänligen läs igenom alla regler och anvisningar noggrant. På så sätt känner du till rådande praxis och undviker missförstånd. Samtidigt blir även samarbetet med dansinstitutet smidigare.

 

1 § ANMÄLNING

1.1 Anmälan till Lovisa Dansinstituts kurser görs elektroniskt på institutets anmälningssida www.loviisantanssiopisto.fi => Anmälningar, eller direkt under länken loviisantanssiopisto.hobiver.com/ilmo Vårdnadshavaren anmäler minderåriga elever.

1.2 Anmälan är bindande och i kraft hela läsåret (höst- och vårterminen). Ingen ny anmälan krävs för vårterminen.

1.3 Grupperna fylls i den ordning elever anmält sig.

1.4 När eleven deltagit i undervisningen två lektioner anser vi att eleven stannat i gruppen och bundit sig till att betala läsårsavgiften i sin helhet. För nybörjare tillåter vi att anmälningen kan annulleras skriftligt via e-post inom fyra veckor från läsårets början/mottagandet av anmälningen, till adressen toimisto@loviisantanssiopisto.fi. I detta fall faktureras endast ett minimum på fyra veckor.

1.5 Dansinstitutet behåller rätten till lektions- och lärarändringar.

1.6 Undervisningen kan vid behov arrangeras även som distansundervisning. Då utnyttjas till exempel digitala inlärningsmiljöer och individuella studier.

 

2 § ELEVAVGIFTER

2.1 Elevavgiften bör betalas senast på fakturans förfallodag. Avgifterna faktureras terminsvis. Då du betalar avgiften i tid undviker du tilläggsavgifter. Du kan också komma överens med kansliet att betala fakturan i rater. I detta fall tillkommer ett faktureringstillägg.

2.2 Fakturan skickas i förstahand avgiftsfritt som epostfaktura.

2.3 Vuxna kan betala för sina egna danslektioner med Smartums eller Luottokuntas motionssedlar. Kom ihåg att meddela om betalningssättet samt summan som sedlarna täcker i punkten ”Anmälningsblankett/Tilläggsuppgifter (”Ilmoittautumislomake / Lisätietoja”).

2.4 Engångslektioner betalas kontant till läraren före lektionen börjar.

2.5 Kursavgifter för elever som avbryter studierna mitt i terminen betalas inte tillbaka, med undantag mot ett giltigt läkarintyg. Se 4§ Frånvaro och ersättning för frånvaro (4.2).

2.6 Eleven får inte delta i undervisningen ifall terminsavgiften inte betalats inom fakturans förfallodag eller om betalningsarrangemang inte avtalats på förhand. Alla elevavgifter bör vara betalda innan den nästa terminen inleds.

2.7 Om anmälningen inte annullerats enligt anvisningarna i 3§ Annullering av anmälning, är kunden skyldig att betala elevavgifterna oberoende om eleven deltagit i undervisningen eller inte.

2.8 Våra utbildnings- och tävlingsresor samt utfärder betalas huvudsakligen av eleverna själva.

 

3 § ANNULLERING AV ANMÄLNING

3.1 Om du vill annullera en anmälning ska du alltid göra det skriftligt via epost till adressen toimisto@loviisantanssiopis¬to.fi. Våra lärare kan inte ta emot annulleringar.

3.2 Om eleven avbryter mitt i terminen ersätts inga terminsavgifter. Som undantag för detta är sjukledighet, se 4 § Frånvaro och ersättning av frånvaro (4.2).

3.3 Terminen kan avbrytas och anmälningen för vårterminen annulleras senast under vecka 51 skriftligt via epost till adressen toimisto@loviisantanssiopisto.fi.

Utan en annulleringsanmälan anses eleven fortsätta sina studier och faktureringen fortsätter normalt efter nyåret.

 

4 § FRÅNVARO OCH ERSÄTTNING AV FRÅNVARO

4.1 Eleven har rätt att ersätta en frånvarolektion genom att delta på en annan motsvarande lektion enligt lärarens rekommendationer. Vi rekommenderar att frånvaron ersätts på andra lektioner så fort som möjligt, men inte under de fyra veckorna som föregår föreställningar. Frånvarolektioner ersätts inte i pengar.

4.2 För långvariga (minst 14 dagar lång sjukledighet utan avbrott) sjukfrånvaron kan man avtala om betalningsändring från och med det datum då sjukfrånvaron anmälts till kansliet och ett läkarintyg lämnats in. Observera att läkarintyget bör innehålla ett motionsförbud!

 

5 § ANVÄNDNING AV BILDER

5.1 Vi filmar och fotograferar elevernas arbete vid Lovisa Dansinstitut. Detta görs bl.a. på föreställningar, utbildningsresor, utfärder och under lektionsarbetet. Dansinstitutet har rätt att använda bildmaterialet i sin marknadsföring, på sina hemsidor och i undervisningssyfte.

5.2 Vi publicerar inte elevernas namn om inte annat avtalats på förhand. Eleven framställs alltid på ett positivt sätt i bilden.

5.3 Dataskyddsförordningen kräver att den fotograferade personen ger sitt tillstånd till att bilden publiceras. Om det gäller en minderårig elev, ges tillståndet av elevens vårdnadshavare.

 

6 § FRIELEVSPLATSER dvs. DANSFADDER-verksamheten

6.1 Man kan ansöka om frielevsplatser vid Lovisa Dansinstitut genom en skriftlig ansökan. Ansökan bör skickas in senast den 30.9. per epost till rektorn: kati@loviisantanssiopisto.fi.

6.2 Styrelsen för Lovisanejdens Dansinstitut och Cirkusskola (Lovisa Dansinstitut) beviljar hel-, halv- och delfriplatserna. Antalet platser som beviljas beror på de ekonomiska resurserna för verksamheten.

6.3 Frielevsplatser beviljas på ekonomiska grunder. Frielevsplatser beviljas inte till elever under skolåldern.

6.4 Om eleven beviljas en frielevsplats, förväntar vi oss att eleven studerar flitigt, regelbundet och med god motivation. Platsen kan tas tillbaka eller avbrytas om t.ex. frånvaron ökar.

6.5 Lovisa Dansinstituts utomstående frielevssponsorer, de s.k. Dansfaddrarna, får inte veta de sponsorerade elevernas identitet.

6.6 Det är bra att meddela i avsnittet ”Anmälningsblankett/Tilläggsinformation” om man har för avsikt att ansöka om en frielevsplats.

 

7 § INSTITUTETS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

7.1 Lärarens ansvar för eleven begränsas till lektionstiden.

7.2 Eleven får olycksfallsförsäkring genom att själv teckna en privat fritidsförsäkring.

7.3 Kom ihåg att kontrollera att ditt angivna telefonnummer är korrekt. Lovisa Dansinstitut ansvarar inte för att eleven i onödan kommit till lektionen om korrekta telefonnummer inte meddelats till Hobiver-systemet.

7.4 Försök att se till att du inte glömmer saker i omklädningsrummen. Dansinstitutet ansvarar inte för saker som lämnats i omklädningsrummen.

 

8 § BETYG

Eleven kan be om att få ett deltagarbetyg över de dittills avlagda studierna i de allmänna studierna inom den grundläggande konstutbildningen i dans. Eleven kan också be om ett avgångsbetyg då hen avlagt studiehelheten. Betyget kan ansökas hos rektorn via epost: kati@loviisantanssiopisto.fi.

 

9 § INFORMATION

Vi informerar om vår verksamhet på våra hemsidor, vårt elevadministrationsprogram, genom nyhetsbrev, på de sociala medierna, på institutets anslagstavla och genom infoblad som delas ut till eleverna.

 

10 § RELEGERING

10.1 Om elevavgifterna inte betalats trots uppmaning, kan styrelsen för stödföreningen Lovisa Dansinstitut besluta att relegera eleven mitt i läsåret.

10.2 Eleven kan relegeras eller inte antas som elev, om denne genom sitt beteende strävar att skada dansinstitutets verksamhet eller andra elever/personal. Även dylikt beteende av en person i elevens närkrets berättigar till att relegera eleven.

 

11 § ELEV- OCH MARKNADSFÖRINGSREGISTER

Lovisa dansinstituts elev- och marknadsföringsregister används konfidentiellt för fakturering, elevärenden och dansinstitutets egen marknadsföring. Den registrerade har rätt att granska den information som finns om hen och att korrigera den vid behov. Informationen sparas så länge det är ändamålsenligt, eller så länge dataskyddsförordningen kräver det (se registerpolicyn nedan).

Stödföreningen för Lovisa Dansinstitut och Cirkusskola r.f.

 

– Styrelsen –

 

 

REGISTER- OCH DATASKYDDSPOLICY

Personuppgiftsregister för Lovisa Dansinstituts elevadministrationsprogram

Registerbiträde och ansvarsperson

Registerbiträde: Lovisa Dansinstitut som upprätthålls av Stödföreningen för Lovisanejdens Dansinstitut och Cirkusskola r.f.
Ansvarsperson: institutets rektor Kati Kivilahti-Fagerudd, kati@loviisan¬tanssiopisto.fi

Syftet med registret

Lovisa dansinstituts elev- och marknadsföringsregister används konfidentiellt för fakturering, elevärenden och dansinstitutets egen marknadsföring.

Registrets innehåll

Endast information som är nödvändig för att sköta verksamheten sparas i registret:

 • Namn
 • Elevhistoria
 • Födelsetid (obligatorisk för att identifiera eleven, skriva ut betyg och för fakturering)
 • Adress (vid behov, för att posta brev)
 • Telefonnummer (obligatoriskt för att informera om kursförändringar)
 • E-postadress (för att informera om kursförändringar och för fakturering)

Registerskydd och utlämnande av uppgifter

Registerärenden sköts av Lovisa Dansinstituts kanslist och rektor. För att använda elevadministrationsprogrammet som behandlar registerärenden krävs ett användarnamn och användarspecifikt lösenord.

Registerpolicyt för företaget som upprätthåller elevadministrationsprogrammet finns till påseende i anmälningsblanketten/administrationsprogrammet. Institutets rektor har beviljat personalens användartillstånd till kursadministrationsprogrammet.

Registeruppgifter utlämnas inte till utomstående, med undantag för indrivningsfall. Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter och korrigera dem. Uppgifterna sparas enligt Dataskyddsförordningen, så länge det är ändamålsenligt.

 

Leave a Reply